Pri nákupe nad 60 € doprava zdarma.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre predaj koncovým zákazníkom

 

1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim, spoločnosťou Eugen Jorda JORDA`NS., so sídlom: Nitrianske Sučany č.257, Nitrianske Sučany 97221, IČO: 17947634 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“), ako prevádzkovateľom internetového obchodu www.jordans.sk (ďalej len „internetový obchod“) a kupujúcim, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „obchodné podmienky“).

1.2. Kupujúcim sa na účely týchto obchodných podmienok považuje:

 • fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej aj ako „spotrebiteľ“); a
 • fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, na ktorú sa však nepoužijú pravidlá špecifické pre ochranu spotrebiteľa a namiesto nich sa uplatní bežná zákonná úprava,

(ďalej spoločne len „kupujúci“).

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

1.4. Obchodné podmienky sú vo vzťahu k spotrebiteľom vydané v súlade ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s osobitnými predpismi, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ako aj zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení.

1.5. Tieto obchodné podmienky aj kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

1.6. Predávajúci poučuje kupujúcich (vrátane spotrebiteľov), že orgánom dozoru v oblasti predaja cez internet a spotrebiteľských práv je v prípade doručovania tovaru spotrebiteľom v Slovenskej republike: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, odbor výkonu dozoru, tel. č.: (+421) 02/ 58272 172; 02/58272 104, e-mail: ba@soi.sk.

1.7. Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria informácie, ktoré je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku a reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky.

1.8. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, zverejnených na webovej stránke internetového obchodu.

 

2. Identifikačné a kontaktné informácie predávajúceho

2.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.ketomix.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť (uvedené údaje sú zároveň kontaktnými údajmi predávajúceho):

Eugen Jorda JORDA`NS

IČO: 17947634
DIČ:  1020589922  , IČ DPH : SK1020589922

so sídlom: Nitrianske Sučany č.257, 97221
zapísaná : Živnostenský register 307-6964
e-mail: jordans@zoznam.sk
telefón: +421 907 135 922

2.2. Kontaktnými údajmi výslovne nie sú: chatové okno internetového obchodu www.ketomix.sk ani jeho diskusná či recenzná sekcia; osobné správy, príspevky ani komentáre na platformách Facebook, Instagram ani iných sociálnych sieťach. Tieto prostriedky komunikácie slúžia iba pre nezáväznú komunikáciu a nie sú oficiálnou záväznou formou komunikácie, vo veciach uplatnenia vád, odstúpenia od zmluvy a v obdobných prípadoch.

 

3. Informácie o hlavných vlastnostiach tovaru

3.1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu.

3.2. Predávajúci vyhlasuje a kupujúci výslovne berie na vedomie, že predávajúci nezaručuje žiadne výsledky plynúce z požívania potravín predávaných predávajúcim. Kupujúci taktiež výslovne berie na vedomie, že potraviny môžu na každú osobu pôsobiť rôzne a nie je teda možné zaručiť pozitívny výsledok užívania potravín predávaných predávajúcim.

3.3. Kupujúci je pred uzavretím kúpnej zmluvy taktiež povinný oboznámiť sa s „kontraindikáciami“, ktoré popisujú situácie, za ktorých nie je používanie potravín predávaných predávajúcim vhodné a ktoré sú uvedené na stránkach internetového obchodu.

 

4. Cena tovaru a náklady na dodanie

4.1. Ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Cena je vždy uvedená ako celková cena za tovar, teda vrátane všetkých daní (vrátane DPH), poplatkov a obdobných peňažných plnení, s výnimkou nákladov na dopravu a nákladov na zvolený spôsob platby. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dohodnutie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

4.2. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, ktoré kupujúci hradí zároveň s cenou tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Tovar je možné doručiť len v rámci Slovenskej republiky.

4.3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s platbou za tovar podľa zvoleného spôsobu platby, ktoré kupujúci hradí zároveň s cenou tovaru.

4.4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak. Na jeden nákup je možné uplatniť iba jeden zľavový kód/kupón.

 

5. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

5.1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám, a to svojim poskytovateľom služieb (telefónnym operátorom, poskytovateľom internetu a pod.) podľa podmienok dohodnutých medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom. Predávajúci neuplatňuje žiadne zvýšené sadzby za telekomunikačné ani iné spôsoby komunikácie.

5.2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode, alebo
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie
 • prostredníctvom telefonického rozhovoru s operátorom predávajúceho.

5.3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a spôsob doručenia.

5.4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Záväznú objednávku, ktorá ho zaväzuje k úhrade objednaného tovaru, odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“.

5.5. Pri zadávaní objednávky je kupujúci povinný poskytnúť všetky informácie správne a pravdivo. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a vyhlásenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5.6. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Doručenie potvrdenia sa považuje za moment uzavretia kúpnej zmluvy. Prílohou e-mailového potvrdenia objednávky sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Vo výnimočných prípadoch, najmä v prípade výpadku tretích strán s dodávkou kupujúcim zvolenej príchute, je predávajúci oprávnený jednostranne nahradiť zvolený tovar, tovarom rovnakého druhu a množstva, avšak v inej príchuti.

5.7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku pomocou kontaktných údajov uvedených v týchto obchodných podmienkach. Právo odstúpiť od zmluvy podľa podmienok nižšie tým nie je dotknuté.

5.8. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku, pričom kúpna zmluva je uzatvorená až potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky.

5.9. Objednávka, na základe ktorej bola uzatvorená kúpna zmluva, bude u predávajúceho uložená v elektronickej forme po dobu trvania práv z chybného plnenia. Kupujúcemu nie je tento elektronický archív predávajúceho prístupný.

 

6. Zákaznícky účet

6.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Zriadenie zákazníckeho účtu je dobrovoľné, kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie.

6.2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

6.3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

6.4. Zákaznícky účet je osobný a kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

6.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

7. Spôsob platby, spôsob a lehota dodania tovaru

7.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru a platbou podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. SK19 1111 0000 0010 5206 7009 , vedený v spoločnosti UNICREDIT BANK;
 • bezhotovostne platobnou kartou;
 • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru.

7.2. Spoločne s cenou tovaru je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške, ako aj prípadné náklady spojené so zvoleným spôsobom platby v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej výslovne uvedené inak, rozumejú sa ďalej „kúpnou cenou“ okrem ceny tovaru aj náklady spojené s dodaním tovaru a náklady spojené so zvoleným spôsobom platby.

7.3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Pokiaľ v tejto lehote nesplní kupujúci svoj záväzok úhrady kúpnej ceny a ostatných nákladov, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci nie je povinný expedovať alebo odovzdať tovar pred splnením záväzku kupujúceho k úhrade kúpnej ceny.

7.4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

7.5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

7.6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

7.7. Tovar je kupujúcemu dodaný:

 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke;

7.8. Voľbu spôsobu dodania vykonáva kupujúci počas objednávania tovaru.

7.9. Lehota dodania tovaru sa môže líšiť podľa kupujúcim zvoleného dopravcu a jeho kapacít.

7.10. Tovar bude kupujúcemu dodaný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, alebo ak uplynie lehota podľa prvej vety a predávajúci výslovne vyhlási, že vec kupujúcemu nedodá, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci. V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy podľa tohto odseku, je predávajúci povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy.

7.11. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho mimo štandardných voliteľných spôsobov dopravy, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.12. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade odhalenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

7.13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

7.14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru dňom prevzatia tovaru, nie však skôr ako zaplatením celej kúpnej ceny. Zodpovednosť za náhodné pokazenie, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru alebo momentom, keď mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

7.15. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak si kupujúci tovar neprevezme podľa predchádzajúcej vety, bude tovar doručovaný v náhradnom termíne, pričom sa kupujúci zaväzuje uhradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením tovaru. V prípade, kedy kupujúci poruší svoju povinnosť prevziať tovar, s výnimkou prípadov podľa ods. 11 týchto obchodných podmienok, nemá to za následok porušenie povinnosti predávajúceho tovar doručiť. Neprevzatie tovaru kupujúcim sa nepovažuje za odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy. Ak kupujúci tovar neprevezme ani v dodatočnej lehote, vzniká predávajúcemu právo od kúpnej zmluvy odstúpiť z dôvodu podstatného porušenia kúpnej zmluvy kupujúcim. V takom prípade je odstúpenie účinné v deň, kedy bolo doručené kupujúcemu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy nemá vplyv na nárok predávajúceho na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie tovaru, prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne.

.

 

8. Odstúpenie od zmluvy, prípady, kedy odstúpenie od zmluvy nie je možné, a vrátenie tovaru

8.1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu v lehote 14 dní.

8.2. Lehota na odstúpenie od zmluvy končí uplynutím 14 dní odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba odlišná od dopravcu:

 • prevezme tovar, alebo
 • prevezme posledný kus tovaru, ak objedná spotrebiteľ v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne,
 • prevezme poslednú položku alebo časť dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí, alebo
 • prevezme prvú dodávku tovaru, ak je v zmluve dojednaná pravidelná dodávka tovaru po dohodnutú dobu.

8.3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.4. Spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť, a teda jeho všeobecné právo na odstúpenie od zmluvy zaniká, pokiaľ:

 • spotrebiteľ porušil zapečatený obal tovaru, pretože ide o tovar, ktorý z dôvodu ochrany zdravia a z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť po porušení obalu kupujúcim,
 • spotrebiteľ objednal tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovar s krátkou dobou spotreby.

8.5. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ odoslať vyhlásenie o odstúpení v lehote na odstúpenie od zmluvy.

8.6. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť:

 • vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy poskytnutý predávajúcim v potvrdení objednávky a ďalej dostupný na stiahnutie na odkaze https://www.ketomix.sk/reklamacie/ Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci prostredníctvom niektorého z kontaktných údajov uvedeného v týchto obchodných podmienkach;
 • internetový formulár Retino dostupný na webovej stránke predávajúceho na odkaze https://www.ketomix.sk/reklamacie/, poskytovaný spoločnosťou Retino.cz s.r.o., IČO: 062 22 234, so sídlom Klimentská 1746/52, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, v rámci ktorého prebieha všetka komunikácia predávajúceho a kupujúceho ohľadom odstúpenia od zmluvy a procesu vrátenia tovaru a peňazí, vrátane priebežného informovania kupujúceho pomocou e-mailových správ o aktualizáciách daného otvoreného prípadu;
 • alebo aj akékoľvek jednoznačné vyhlásenie o odstúpené urobené voči predávajúcemu.

8.7. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, pošle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho obdržal, alebo mu predávajúci ponúkol, že si tovar sám vyzdvihne. Lehota je zachovaná, ak spotrebiteľ odošle tovar pred jej uplynutím.

8.8. Spotrebiteľ, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Spotrebiteľ znáša v prípade odstúpenia od zmluvy svoje náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu. Pokiaľ tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou, činí odhadovaná náhrada nákladov na vyzdvihnutie tovaru a jeho odovzdanie predávajúcemu maximálne čiastku 20 eur.

8.9. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasí a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

8.10. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 9 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

8.11. Ak spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

8.12. Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby sa oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

8.13. Ak je vrátený tovar, ohľadom ktorého spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy (viď vyššie ods. 8.4.), je predávajúci oprávnený hodnotu takto znehodnoteného tovaru, teda vzniknutú škodu, jednostranne započítať proti nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

8.14. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy celú kúpnu cenu, ktorú od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

8.15. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak si kupujúci neprevezme tovar do 5 pracovných dní odo dňa, keď mu vznikla povinnosť tovar prevziať alebo v prípade ak kupujúci riadne a včas neuhradí kúpnu cenu za tovar splatnú do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

 

9. Práva kupujúceho z vadného plnenia

9.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar:

 • je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti;
 • zodpovedá popisu, ktorý poskytol predávajúci a má tie vlastnosti ako vzorka alebo model, ktoré predávajúci poskytol kupujúcemu;
 • je vhodný na akýkoľvek konkrétny účel požadovaný kupujúcim, s ktorým bol v čase uzavretia zmluvy predávajúci oboznámený a akceptoval ho;
 • je vhodný na účely, pre ktoré sa tovar rovnakého druhu bežne používa;
 • má kvalitu a prevedenie, ktoré je bežné pri tovare rovnakého druhu a ktoré môže kupujúci racionálne očakávať pri danom type tovaru a zohľadnení akéhokoľvek verejného vyhlásenia o konkrétnych vlastnostiach tovaru, ktoré o ňom predávajúci, výrobca alebo jeho zástupca učinil najmä pri propagácii alebo na označení.

9.2. Ak sa prejaví vada v priebehu jedného roka od prevzatia, predpokladá sa, že vec bola chybná už pri prevzatí, ibaže to povaha veci alebo vady vylučuje. Táto doba nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, v prípade, že vadu vytkol oprávnene.

9.3. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ vadu sám spôsobil.

9.4. Vadou veci nie je opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním alebo pri použitej veci opotrebenie zodpovedajúce miere jej predchádzajúceho používania.

 

10. Záručná doba

10.1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, v takom prípade sa záručná doba skráti len do dátumu vyznačeného na obale tovaru. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie tovaru. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

10.2. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

10.3. V prípade použitých vecí (napríklad vystavená vzorka), kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

10.4. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

10.5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

10.6. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

10.7. Ak predávajúci pri zakúpení tovaru dá kupujúcemu dar, na tento sa nevzťahuje zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru.

10.8. Predávajúci neposkytuje žiadnu záruku na tovar nad rámec zákonnej záručnej doby uvedenej vyššie v tomto Článku 10 týchto obchodných podmienok.

 

11. Reklamačný poriadok

11.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.

11.2. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru. Vadu tovaru je možné vytknúť predávajúcemu, u ktorého vec bola kúpená. Reklamácia musí obsahovať najmä tieto informácie:

 • označenie kupujúceho (najmä spiatočná adresa a telefónne číslo);
 • označenie faktúry, resp. inak preukázať kúpu tovaru u predávajúceho;
 • okamih uplatnenia reklamácie, aby bolo zjavné, že bola zachovaná lehota na jej uplatnenie;
 • označenie reklamovaného tovaru;
 • podrobný opis vady;
 • požadovaný spôsob vybavenia reklamácie.

Kupujúci zašle vadný tovar spolu s vyššie uvedenými údajmi na reklamáciu prepravnou službou na adresu predávajúceho. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu.

11.3. Na vytknutie vád a reklamáciu môže kupujúci využiť:

 • vzorový formulár pre reklamáciu tovaru, ktorý je na stiahnutie na webových stránkach predávajúceho na odkaze https://www.ketomix.sk/reklamacie/. Formulár pre reklamáciu tovaru zašle kupujúci prostredníctvom niektorého z kontaktných údajov uvedeného v týchto obchodných podmienkach a priloží ho aj k reklamovanému tovaru.
 • internetový formulár Retino dostupný na webovej stránke predávajúceho na odkaze https://www.jordans.sk/reklamacie/, poskytovaný spoločnosťou Eugen Jorda JORDA`NS, so sídlom Nitrianske Sučany č.257, 97221, v rámci ktorého prebieha všetka komunikácia predávajúceho a kupujúceho ohľadom odstúpenia od zmluvy a procesu vrátenia tovaru a peňazí, vrátane priebežného informovania kupujúceho pomocou emailových správ o aktualizáciách daného otvoreného prípadu;
 • akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie urobené voči predávajúcemu.

11.4. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

11.5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

11.6. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo:

 • na výmenu veci za bezvadnú vec;
 • odstúpiť od zmluvy;
 • na primeranú zľavu z ceny veci, ak nevyužil právo na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy.

Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

11.7. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, záruka sa na túto vadu nevzťahuje.

11.8. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

11.9. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

11.10. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.

11.11. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.

11.12. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

11.13. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

11.14. Kupujúcemu, ktorý úspešne uplatní reklamáciu, patrí aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Kupujúci je povinný uplatniť právo na náhradu nákladov najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie.

 

12. Doručovanie

12.1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

12.2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na niektorý z kontaktných údajov uvedených v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na kontaktné údaje uvedené v jeho zákazníckom účte, v objednávke alebo na kontaktných údajoch uvedených v rámci vytknutia vád, odstúpenia od zmluvy či uplatnenia záruky.

 

13. Alternatívne riešenie sporov

13.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

13.2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

13.3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

13.4. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu 5,- EUR s DPH.

13.5. Ďalšie podmienky súvisiace s alternatívnym riešením sporu ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.6. Spotrebiteľ môže v prípade zmluvy uzavretej on-line využiť na alternatívne riešenie svojho sporu platformu riešenia sporov on-line, vyvinutú Európskou komisiou, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom si predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktorá by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovení článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho spoločenstva parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

V prípade spotrebiteľa, ktorého obvyklý pobyt je na území Slovenskej republiky, sú zachované jeho práva podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, a to najmä ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

14.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi špeciálnymi kódexmi správania.

14.3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotografií, filmov, grafík, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

14.4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

14.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 21.1.2024